Pos Nr. 662: 3× elektrische Handmaschinen
Lot No. 662: 3× Power Handtools
 elektrische Handmaschinen

1 x Zweihand-Bohrmaschine, Fabr. Fein, 1 x Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 24-180 JBV, 1 x Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch